Informacje dla autorów


INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
Wstęp
Kryteria artykułów


Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, niepublikowane wcześniej w całości ani w żadnej części, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, oraz nieprzesłane do publikacji do innych czasopism. To zastrzeżenie nie dotyczy abstraktów lub doniesień ze spotkań naukowych i konferencji. Kopie podobnych artykułów powinny być złożone do Redakcji razem z pracą.
Redakcja odradza składanie więcej niż jednej pracy dotyczącej podobnych aspektów tego samego badania czy problemu.

Prace należy składać wyłącznie przez stronę internetową

https://journals.wco.pl/index.php/los/about/index

Każdy artykuł przesłany do publikacji powinien zawierać następujące oświadczenia:
a) oświadczenie, że praca nie została wcześniej opublikowana lub złożona do innej redakcji,
b) formularz prawa autorskiego podpisany przez pierwszego autora,
c) oświadczenie o potencjalnym konflikcie interesów.

Rodzaje artykułów:
Zaakceptowane prace są publikowane w następujących kategoriach:
• Artykuły oryginalne (nie więcej niż 10 stron),
• Artykuły poglądowe (nie więcej niż 8 stron),
• Opisy przypadków (nie dłuższe niż 8 stron),
• Doniesienia wstępne (nie dłuższe niż 4 strony)
• Listy do Redakcji (nie więcej niż 1 strona)

Informacje podstawowe - definicje
Etyka

Treści przedstawione w artykule powinny być zgodne z zasadami Deklaracji Helsińskiej http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html; dyrektywami EU http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm oraz ujednoliconymi wymaganiami dla czasopism biomedycznych http://www.icmje.org
Więcej wytycznych dotyczących etyki w publikacji oraz więcej informacji na ten temat można znaleźć na: http://www.elsevier.com/publishingethics oraz http://www.elsevier.com/ethicalguidelines

Konflikt interesów
Wszyscy autorzy muszą ujawnić konflikt interesów zarówno finansowy, jak i w stosunkach do osób lub organizacji, który mógł wpłynąć na kształt pracy. Potencjalny konflikt interesów występuje między innymi w przypadku zatrudnienia, konsultacji, akcjonariatu, honorariów, świadczenia płatnych ekspertyz, aplikacji/rejestracji patentowych, grantów lub innych projektów związanych z finansowaniem. Więcej na http://www.elsevier.com/conflictsofinterest.

Wkład pracy autorów
Należy wskazać wkład poszczególnych autorów:
• zasadniczy wkład w koncepcję i projekt pracy,
• zebranie danych i interpretacja,
• analiza statystyczna i przygotowanie wyników badań do analizy,
• krytyczne zrecenzowanie pod kątem istotnej zawartości intelektualnej,
• zebranie piśmiennictwa,
• akceptacja ostatecznej wersji do opublikowania.

Deklaracja przy składaniu pracy
Złożenie pracy oznacza, że:
a) artykuł nie był nigdy wcześniej publikowany (wyjątkiem są streszczenia lub części odczytów lub prac doktorskich),
b) artykuł nie jest zgłoszony do żadnej innej redakcji,
c) publikacja jest zaakceptowana przez wszystkich autorów lub przez odpowiednie władze jednostki, w której odbywało się badanie, i w przypadku akceptacji do publikacji nie zostanie ona opublikowana w innym czasopiśmie również w formie elektronicznej, w języku angielskim lub innych, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich tytułu.

Zmiany w składzie autorów
Przed publikacją zaakceptowanego artykułu: prośba o zmianę, usunięcie lub dodanie autora pracy musi być przesłana do Redakcji przez autora odpowiedzialnego za korespondencję i musi zawierać:
a) powód usunięcia, dodania, zmiany kolejności autorów,
b) pisemne (e-mail, fax, list) potwierdzenie przez autorów zgody na zmianę. Dodatkowo w przypadku dodania lub usunięcia autora, potwierdzenie tego autora.
Prośby zgłoszone przez autorów innych niż odpowiedzialnego za korespondencję będą przesyłane do autora odpowiedzialnego za korespondencję, zgodnie z procedurą powyżej.
Po publikacji: prośby o dodanie, usunięcie lub zmianę kolejności autorów podlegają takiej samej procedurze i zasadom, jak w przypadku powyżej, ale skutkują publikacją erraty.

Wyniki badań klinicznych
Zgodnie ze stanowiskiem Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych, czasopismo nie uzna wyników opublikowanych w rejestrze badań klinicznych jako publikacji wcześniejszej, jeśli wyniki te zostały przedstawione w krótkiej formie (mniej niż 500 słów), streszczeniu lub tabeli.
Jednakże ujawnienie wyników w innych okolicznościach (np. spotkań inwestorów) nie jest zalecane i może podważyć wiarygodność rękopisu. Autorzy powinni w pełni ujawnić wszystkie zamieszczane w rejestrach wyniki tej samej bądź powiązanej pracy.

Raportowanie wyników badań klinicznych
Wszystkie badania randomizowane (zaślepiane) zamieszczane w artykule powinny zawierać wypełniony schemat Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT). Więcej informacji dostępnych jest na http://www.consort-statement.org
Czasopismo przyjęło stanowisko Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych, które wymaga, jako warunku niezbędnego do rozpoczęcia procesu redakcyjnego, rejestracji badania w rejestrach publicznych. Badania kliniczne muszą być zarejestrowane wcześniej lub w trakcie włączania pacjenta. Numer badania powinien być wpisany na końcu streszczenia artykułu. Badanie kliniczne jest definiowane jako jakiekolwiek badanie, które prospektywnie przypisuje pojedynczego człowieka lub grupę ludzi do jednej lub więcej interwencji związanej z ochroną zdrowia w celu oceny jej wyników i wpływu na zdrowie. Do interwencji takich zaliczają się jakiekolwiek modyfikacje biomedyczne lub inne związane z przyczynami chorób (np. leki, procedury chirurgiczne, urządzenia, kuracje behawioralne, diety, zmiany procesu opieki). Rezultaty zdrowotne zawierające jakiekolwiek miary biomedyczne lub inne związane ze zdrowiem uzyskane na pacjentach lub uczestnikach badania, łącznie z miarami farmakokinetycznymi i zdarzeniami/działaniami niepożądanymi. Badania czysto obserwacyjne (w których interwencje medyczne nie leżą w gestii badacza) nie wymagają rejestracji. Więcej informacji dostępnych jest na http://www.icmje.org.

Prawo autorskie
Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane.
W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Elsevier Urban & Partner sp. z o.o., która na mocy umowy wydawniczej zawartej z Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Prenumeratorzy mogą odtwarzać spis treści lub przygotować listę artykułów zawierającą streszczenia jedynie do osobistego lub wewnętrznego użytku ich instytucji. Pisemna zgoda wydawcy jest konieczna w przypadku sprzedawania lub dystrybucji na zewnątrz instytucji oraz innych podobnych działań, włączając kompilację i tłumaczenie (por. informacje na stronie http://www.elsevier.com/permissions). Jeżeli fragmenty z innych prac objętych prawem autorskim są zawarte w tekście, autor/autorzy muszą otrzymać pisemną zgodę właściciela tytułu oraz podać źródła w artykule. Elsevier może udostępnić formy przedprodukcyjne artykułu do użytku przez autorów: więcej informacji na http://www.elsevier.com/permissions.

Prawa do artykułu zatrzymane przez autora
Autor (lub pracodawca, lub instytucja) zatrzymuje pewne prawa do artykułu, szczegóły są dostępne na: http://www.elsevier.com/authorsrights.

Rola źródła finansowania
Autor jest proszony o podanie listy instytucji/osób zapewniających wsparcie finansowe przeprowadzonego badania i/lub przygotowania artykułu z krótkim opisem roli sponsora/ów, jeżeli występują, w projektowaniu badania, w zbieraniu danych, analizie i przygotowaniu danych, w pisaniu raportu oraz decyzji dotyczącej publikacji artykułu. Jeżeli autor nie korzystał z żadnego finansowania, taka informacja również powinna być podana w pracy. Więcej informacji na: http://www.elsevier.com/funding.

Zasady i umowy związane z finansowaniem artykułu
Elsevier przyjął umowy oraz opracował zasady umożliwiające autorom, których artykuły ukazują się w czasopismach wydawanych przez Elsevier, dostosowanie się do wymogów potencjalnej archiwizacji manuskryptu określonych w warunkach grantów. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad, proszę przejść na stronę http://www.elsevier.com/fundingbodies.

Język
Autorzy proszeni są o pisanie artykułów w języku polskim. (Dodatkowo prosimy o zamieszczenie w jęz. angielskim tytułu pracy, streszczenia, słów kluczowych oraz podpisów pod rycinami i tabelami).

Szczegóły dotyczące pacjenta
Wszystkie dane osobiste dotyczące pacjenta zawarte w artkule i innych materiałach dodatkowych (włącznie z rycinami i plikami video) muszą być usunięte, chyba że pacjent (lub opiekun prawny) wyrazi pisemną zgodę na użycie jego danych. Więcej informacji jest dostępnych na http://www.elsevier.com/patientphotographs.

Złożenie artykułu

Prace należy składać wyłącznie przez stronę internetową

https://journals.wco.pl/index.php/los/about/index

 

Recenzenci
W trakcie składania pracy autor jest proszony o podanie danych (imię nazwisko i adres e-mail) dwóch sugerowanych recenzentów. Redakcja zachowuje prawo decyzji o ewentualnym wykorzystaniu lub nie sugerowanych recenzentów w procesie recenzji pracy.

Proces recenzji
Artykuły są oceniane pod względem merytorycznym i prezentacji nowych spostrzeżeń dotyczących badań, nowego sposobu myślenia i wkładu w ich rozwój, zmiany praktyki klinicznej lub postrzegania choroby. Składając pracę, wszyscy autorzy artykułu wyrażają zgodę się na jej publikację. Podpis autora odpowiedzialnego za korespondencję na liście zgłoszeniowym oznacza, że ten warunek został spełniony.
Przesłane artykuły są początkowo ocenianie przez redaktorów czasopisma. Artykuły przedstawiające niewystarczającą wartość są niezwłocznie odrzucane. Niepełny komplet dokumentów lub artykuły nieprzygotowane zgodnie ze standardami będą odsyłane do autorów przed procesem recenzji z informacją o brakach. Zarejestrowane artykuły są przesłane do oceny przez niezależnych ekspertów. Elsevier zachęca autorów do podawania danych sugerowanych recenzentów, jednak zastrzega sobie prawo do wybrania innych ekspertów. Proces recenzji przeważnie trwa od 1 do 3 tygodni. Złożone prace są akceptowane do publikacji przez Redakcję po pozytywnej opinii niezależnych recenzentów.

Pozwolenia
Autorzy, którzy użyli materiałów pochodzących z innych źródeł muszą załączyć pisemne pozwolenie na reprodukcję od ich autora i wydawcy. Dotyczy to również pracy, która jest w trakcie przygotowania do publikacji, nieopublikowanego jeszcze artykułu czy komunikatu.

Odpowiedzialność prawna
Redaktor Naczelny wraz z Radą Naukową czasopisma podejmują wszelkie starania, aby mylące lub niezgodne informacje, opinie lub stwierdzenia nie były opublikowane w czasopiśmie. Jednakże redakcja nie odpowiada za przedstawione dane i opinie, stwierdzenia i reklamy, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, sponsorów i reklamodawców. Dlatego też Redaktor Naczelny, Rada Naukowa ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności oraz konsekwencji za przedstawione informacje, opinie lub stwierdzenia. Redakcja podejmuje wszelkie starania, aby dawki leków oraz inne jednostki miary były prawidłowo przedstawione. Mimo to sugerowane jest używanie dawek zweryfikowanych z informacjami przedstawionymi przez podmioty odpowiedzialne w dokumentach rejestracyjnych i obowiązujących w danym kraju.

Przygotowanie materiałów

Użycie programów od edycji tekstu
Ważne jest, by tekst był zachowany w oryginalnym programie użytym w trakcie pisania artykułu. Tekst powinien być pisany w układzie jednej kolumny. Układ powinien być jak najprostszy. Formatowanie tekstu w większości przypadków w trakcie edytowania tekstu zostanie usunięte oraz zastąpione innym. Autorzy w szczególności proszeni są o nieużywanie justowania lub przenoszenia wyrazów do nowej linii. Używanie pogrubienia, kursywy, indeksów górnych i dolnych itp. jest dozwolone. W trakcie tworzenia tabel dozwolone jest stosowanie tylko jednego rodzaju obramowania do każdej tabeli. W przypadku tworzenia tabeli bez obramowania wymagane jest używanie tabulatorów, nie spacji, do oddzielenia kolumn (zobacz również instrukcje dostępne na http://www.elsevier.com/guidepublication). Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy pliki źródłowe z rycinami, tabelami, grafikami są załączone wraz z artykułem, również przy przesyłaniu wersji poprawionej, czyli po uwzględnieniu uwag recenzentów. Więcej informacji o materiałach ilustracyjnych znajduje się w sekcji dotyczącej elektronicznych materiałów ilustracyjnych.
Prosimy o używanie funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki w programach do edycji tekstu, by uniknąć niepotrzebnych błędów.

Struktura artykułu
Podział na sekcje

Praca powinna być podzielona na wyraźne sekcje. Każda podsekcja powinna zawierać tytuł znajdujący się w oddzielnej linii. Podsekcje powinny być używane najczęściej, jak to jest możliwe, aby autor mógł odnosić się do podsekcji, a nie do całego tekstu artykułu.
Wstęp
Należy określić cele pracy i przedstawić odpowiednie założenia, unikając szczegółowej analizy literatury lub streszczenia rezultatów.
Materiał i metody
Konieczne jest przedstawienie wystarczającej ilości szczegółów, tak by praca mogła być odtworzona. Metody już opublikowane powinny być wykazane w referencjach, należy opisać jedynie zastosowane modyfikacje.
Wyniki
Wyniki badań powinny być przedstawione w sposób jasny i zwięzły. Należy stosować jednostki układu SI.
Omówienie
Ta część powinna zgłębiać znaczenie wyników badania, a nie powtarzać je. Często właściwe jest stosowanie połączenia części Wyniki i Omówienie. W tej sekcji powinno unikać się rozległych cytowań i analizy opublikowanej literatury.
Wnioski
W tej sekcji mogą być zaprezentowane główne wnioski badania. Może ona być wydzielona lub połączona z sekcjami Wyniki i Omówienie.

Strona tytułowa – niezbędne informacje
• Tytuł w języku polskim i angielskim (do 150 znaków – włączając litery i spacje). Zwięzły i precyzyjnie informujący o treści artykułu. Tytuły są często używane we wszelkiego rodzaju bazach i systemach przeszukujących duże ilości informacji. Należy unikać, się jeśli to możliwe, używania skrótów i formuł.
• Skrócony tytuł do umieszczenia w nagłówku nie dłuższy niż 40 znaków (włączając litery i spacje).
• Imiona i afiliacje autorów ( pełne imię (imiona) i nazwisko(a) autorów (pierwsze imię, inicjał drugiego imienia, nazwisko). Jeżeli nazwisko nie jest jednoznaczne (np. nazwisko dwuczłonowe) proszę to uwzględnić. Pełna afiliacja autorów (aktualne miejsce pracy) powinna być przedstawiona pod nazwiskami autorów. Wszystkie afiliacje powinny być wskazane w indeksie górnym zaraz po nazwisku autora. Dodatkowo powinna być podana nazwa instytucji, zakładu (ów), w której (ych) praca została wykonana.
• Autor do korespondencji powinien być jasno wskazany, gdyż będzie otrzymywał korespondencję na każdym etapie procesu publikacji, jak również po publikacji artykułu. Należy się upewnić, że telefon i fax (z numerem kierunkowym kraju i miasta) oraz pełny adres pocztowy są podane jako dodatkowe dane do adresu e-mail. Dane te muszą być aktualne.
• Aktualny/stały adres. Jeżeli autor zmienił miejsce zamieszkania po złożenia artykułu lub przebywał tymczasowo w miejscu, w którym było wykonywane badanie, aktualny (stały) adres może być podany w stopce. Jednak afiliacja, czyli informacja, gdzie badanie było wykonywane, musi pozostać jako główna. W takich wypadkach prosimy użyć cyfr arabskich w stopkach.

Streszczenie/Abstract
Wymagane jest zwięzłe i rzeczowe streszczenie w języku polskim i angielskim (odpowiednio po 250 słów), w którym autor powinien po krótce określić cel badania, główne rezultaty i najważniejsze konkluzje. Streszczenie powinno być tak skonstruowane, aby mogło funkcjonować samodzielnie. Autorzy powinni unikać referencji, jeżeli jednak jest to niezbędne, należy podać autorów oraz rok. Można stosować niestandardowe lub rzadkie skróty, jednakże powinny być zdefiniowane przy pierwszym powołaniu się na nie.
• Jedynie dla artykułów oryginalnych konieczny jest podział streszczenia na pięć sekcji: Wstęp, Cel, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski.
Dane podane w streszczeniu muszą koniecznie występować również w tekście lub tabelach.

Słowa kluczowe
Na dole strony tytułowej powinny być umieszczone po 5 słów kluczowych lub krótkich fraz, w języku polskim i angielskim. Sugeruje się używanie terminów według Index Medicus (Medical Subject Headings). Słowa kluczowe nie mogą być powtórzeniem tytułu pracy.

Skróty
Każdy skrót zarówno angielski, jak i polski powinien być definiowany w momencie pierwszego użycia, niezależnie czy w tekście głównym, czy w streszczeniu. Należy zapewnić spójność skrótów w całym artykule. W przypadku większej ilości terminów można zamieścić osobny “Słowniczek”.


Podziękowania autorskie
Podziękowania autorskie powinny znajdować się w oddzielnej sekcji na końcu artykułu przed referencjami. Proszę nie wstawiać ich na początku tekstu na stronie tytułowej. Podziękowania powinny być w formie spisu osób, które pomogły w badaniu (np. pomoc w udostępnieniu danych artykułu, korekty, poprawki językowe).

Materiały ilustracyjne
Elektroniczne
Główne punkty

• Proszę upewnić się, że użyte są jednolite czcionki i rozmiary ilustracji.
• Tekst należy zapisać jako ilustrację lub załączyć czcionkę.
• Akceptowane są jedynie czcionki: Arial, Courier, Times, Symbol.
• Materiały graficzne powinny być ponumerowane zgodnie z pozycją w tekście – ryciny cyframi arabskimi, tabele rzymskimi
• Konieczne jest odniesienie w tekście do poszczególnych rycin i tabel.
• Lista ilustracji powinna znajdować się w oddzielnym pliku.
• Każda rycina musi być załączona jako oddzielny plik.
Szczegóły instrukcji dotyczącej elektronicznych materiałów ilustracyjnych dostępne są na http://www.elsevier.com/artworkinstructions
Zachęcamy do przeczytania informacji znajdujących na tej stronie. Niektóre z nich są zamieszczone poniżej.

Format
Niezależnie od użytych aplikacji, w momencie gdy wersja elektroniczna ilustracji jest gotowa, proszę ją „zapisać jako” lub przekonwertować plik do jednego z formatów wymienionych poniżej (rozdzielczość rysunków liniowych, półtonów, kombinacji linii/półtonów podana poniżej)
EPS: rysunek wektorowy; należy osadzić czcionkę lub zapisać plik jako „grafika”.
TIFF: fotografie (półtony) kolorowe lub w odcieniach szarości; minimalna rozdzielczość 300 dpi.
TIFF: mapa bitowa rysunku; minimalna rozdzielczość 1000 dpi.
TIFF: kombinacja półtonu/rysunków liniowych z mapą bitową (kolor, odcienie szarości), minimalna rozdzielczość 500 dpi.
Jeżeli elektroniczna wersja materiału ilustracyjnego jest wykonana w Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), nie należy zmieniać jej formatu.

Nie należy
• Przesyłać plików GIF, BMP, PICT, WPG; ich rozdzielczość jest za mała.
• Przesyłać plików o małej rozdzielczości.
• Załączać grafik, które są za duże.
Podpisy ilustracji
Autor powinien załączyć podpisy do każdej ilustracji w oddzielnym pliku w języku polskim i w języku angielskim. Powinny one zawierać krótki tytuł i opis ilustracji. Tekst powinien być sprowadzony do minimum, jednak wszystkie symbole i skróty powinny być wyjaśnione.

Tabele
Kolejność tabel powinna być zachowana zgodnie z kolejnością w tekście artykułu. Wszystkie stopki dotyczące tabeli powinny znajdować się poniżej tekstu tabeli. Powinno unikać się pionowych separatorów. Autor nie powinien załączać dużej ilości tabel, a informacje w nich zawarte nie powinny powtarzać się z rezultatami opisanymi w artykule.

Referencje (piśmiennictwo)
Cytowanie w tekście

Każda pozycja piśmiennictwa użyta w tekście powinna pokrywać się z listą na końcu artykułu (i vice versa). Cytowanie w streszczeniu musi być pełne. Autor nie powinien powoływać się na wcześniej niepublikowane rezultaty i komunikaty, jednak mogą one być użyte w artykule. Jeżeli takie cytowania pojawiają się liście na końcu artykułu, powinny być skonstruowane według standardów czasopisma i zawierać datę publikacji. Cytowanie artykułu „in press” sugeruje, że został on przyjęty do publikacji.
Cytowanie stron internetowych
Wymóg minimalny to podanie adresu URL i daty, kiedy artykuł ostatni raz był używany. Powinny być również podane jakiekolwiek dodatkowe informacje, jeżeli są możliwe do osiągnięcia (DOI, imiona autorów, daty, referencje do materiałów źródłowych itp.). Referencje dotyczące stron internetowych mogą być złożone jako oddzielna lista (np. po piśmiennictwie) pod innym nagłówkiem lub włączone w piśmiennictwo.
Referencje w numerze specjalnym
Autor powinien upewnić się, że słowa „ten numer” są dodane do każdej pozycji piśmiennictwa (i cytowań w tekście) do innych artykułów w tym samym numerze specjalnym.
Styl referencji
Tekst: każda pozycja piśmiennictwa powinna być zaznaczona w tekście cyfrą arabską w nawiasie kwadratowym (bez indeksu).
Lista: Kolejność referencji powinna odpowiadać kolejności, w jakiej ukazują się w tekście artykułu.
Przykłady:
Do sześciu autorów:

1. Lanita R, Kluger J, Drayer DE, Koffler D, Reidenberg MM. Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide. N Engl J Med 1979;301:1382-5.
Więcej niż sześciu autorów:
2. Parkin AE, Clay BC, Beta MR, Alfa T, Teta K, Roberts M, et al. Leukaemia problems in Europe. Ann Transplant 1991;24:1050-3.
Instytucja jako autor:
3. The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med. J Aust 1996;164:282-4.
bez autorów:
4. Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med. J 1994;84:115
Książki i inne monografieJeden lub kilku autorów:
5. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996
Redaktor (rzy) jako autor :
6. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Menthal health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Dodatkowe informacje są dostępne w publikacji ‘Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals’ (J Am Med Assoc 1997;277:927–34) (zobacz również http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
Źródła skrótów czasopism
Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z listą skrótów Index Medicus http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html;
Lista skrótów słów tytułów: http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php;
CAS (Chemical Abstracts): http://www.cas.org/sent.html.

Lista kontrolna
Poniższa lista będzie przydatna podczas ostatniej kontroli artykułu przed wysłaniem go do zamieszczenia w czasopiśmie. Prosimy uważnie prześledzić każdą pozycję i upewnić się, że zamieszczana praca zawiera następujące elementy:
1. Jeden z autorów został wyznaczony jako odpowiedzialny za korespondencję i podano jego dane kontaktowe:
• e-mail,
• pełny adres pocztowy,
• numery telefonu i faksu.
2. Wszystkie niezbędne pliki zostały przesłane i zawierają:
• słowa kluczowe,
• wszystkie podpisy pod rysunkami,
• wszystkie tabele (w tym tytuł, opis, przypisy).
3. Ponadto:
• praca została sprawdzona pod względem poprawności językowej,
• piśmiennictwo jest w odpowiednim formacie dla tego czasopisma,
• wszystkie pozycje piśmiennictwa są cytowane w tekście i na odwrót,
• uzyskano pozwolenie na korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim z innych źródeł (w tym w Internecie),
• kolory rycin są wyraźnie zaznaczone, aby mogły być reprodukowane
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić naszą stronę obsługi klienta http://support.elsevier.com.

Po akceptacji artykułu do publikacji

Korekta autorska
Autor odpowiedzialny za korespondencję otrzyma egzemplarz pracy do korekty w formie PDF. Elsevier zapewnia wersję PDF, na której można nanosić poprawki w formie komentarza, w tym celu może być konieczne pobranie programu Adobe Reader w wersji 10 (lub nowszej) dostępnej za darmo na http://get.adobe.com/reader. Instrukcja dotycząca sposobu opisywania plików PDF będzie załączona do maila z korektą (również podana online). Dokładne wymagania systemowe podane są na stronie Adobe: http://www.adobe.com/products/reader/tech-specs.html.
Jeśli Autor nie chce korzystać z funkcji adnotacji PDF, można listę poprawek (w tym odpowiedzi na formularz zapytania) zapisać wg wzoru:
np. strona 86 kolumna prawa, 3 wiersz od dołu jest ..... powinno być...
i zwrócić je Elsevier w wiadomości e-mail. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest to możliwe, należy zaznaczyć poprawki i uwagi innych (łącznie z odpowiedziami do formularza zapytania) na wydruk korekty i odesłać faksem lub zeskanować i wysłać e-mailem. Korekta dotyczy tylko sprawdzania składu, edycji, kompletności i poprawność tekstu, tabel i rysunków. Istotne zmiany w pracy przyjętej do druku będą rozpatrywane na tym etapie tylko za zgodą Redakcji. Aby artykuł został opublikowany szybko i dokładnie, prosimy odesłać korektę w ciągu 48 godzin. Ważne jest, aby wszystkie poprawki były wysyłane do nas w jednym pliku, dodatkowe uwagi mogą nie zostać uwzględnione. Korekta autorska, jak sama nazwa wskazuje, jest wyłączną odpowiedzialnością autorów. Należy pamiętać, że Elsevier może przystąpić do publikacji artykułu, jeśli nie uzyskano odpowiedzi w wymaganym czasie.

Nadbitki
Autor odpowiedzialny za korespondencję, bez żadnych kosztów, otrzyma artykuł w pliku PDF poprzez e-mail. Za dodatkową opłatą nadbitki artykułu można zamówić za pośrednictwem formularza zamówienia dodruku.

Dodatkowe pytania
Odpowiedzi na pytania dotyczące nadsyłania artykułów (w tym elektronicznego składania wniosków) można znaleźć na stronie głównej tego czasopisma. Dane kontaktowe w związku z pytaniami powstałymi po akceptacji artykułu, zwłaszcza tymi odnoszącymi się do korekty, zostaną dostarczone przez wydawcę. Można śledzić akceptowane artykułów w http://www.elsevier.com/trackarticle. Można również sprawdzić nasze Autor FAQ (http://www.elsevier.com/authorFAQ) i/lub skontaktować się z obsługą klienta poprzez http://support.elsevier.com.