Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Ustawodawstwo

Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzone są w Polsce w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 roku, nr 88, poz. 439 ze zm.), natomiast szczegóły dotyczące funkcjonowania rejestrów nowotworów określa ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) oraz akty wykonwacze wydane przez organy państwowe do tego upoważnione.

W dniu 22 czerwca 2018 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1197), które określa m.in. zakres i rodzaj danych oraz rodzaje identyfikatorów przetwarzanych przez rejestry nowotworów.

Rejestr Nowotworów zbiera dane na podstawie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ). Szczegóły dotyczące wyglądu karty, sposobu oraz terminów jej przekazywania zawiera Program badań statystycznych statystyki publicznej, ustalany corocznie przez Radę Ministrów rozporządzeniem.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dane zebrane w Wielkopolsce na podstawie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego są przesyłane przed 30 czerwca danego roku przez Wielkopolski Rejestr Nowotworów do Krajowego Rejestru Nowotworów (z siedzibą w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie), gdzie po weryfikacji zostają one włączone do ogólnopolskiego raportu rocznego (dane dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty). Dane publikowane przez Rejestry Wojewódzkie mogą różnić się od publikowanych w Biuletynie Krajowego Rejestru Nowotworów, gdyż Rejestry uzupełniają je na bieżąco.
 
Więcej informacji o statystyce publicznej dostępnych jest na stronie GUS - program badań statystycznych GUS.